Tài khoản đá gà dùng thử:
TK1: 889win100 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK2: 889win200 , Mật khẩu: Ibet3888   -    TK3: 889win300 , Mật khẩu: Ibet3888
TK4: 889win400 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK5: 889win500 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK6: 889win600 , Mật khẩu: Ibet3888
TK7: 889win700 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK8: 889win800 , Mật khẩu: Ibet3888
TK9: 889win001 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK10: 889win002 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK11: 889win003 , Mật khẩu: Ibet3888
TK12: 889win004 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK13: 889win005 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK14: 889win006 , Mật khẩu: Ibet3888
TK15: 889win007 , Mật khẩu: Ibet3888   -   TK16: 889win008 , Mật khẩu: Ibet3888